rüyada diş görmek tabiriRüyada dişler ev halkına delalet eder. Üst dişler ailenin erkeklerine, alt dişler, ailenin kadınlarına delalet eder. Üst köpekdişleri evin efendisine, sağ ön kesici diş babaya, sol ön kesici diş amcaya, eğer baba ve amca yoksa iki erkek kardeşe veya iki oğula, yoksa iki yakın arkadaşa delalet eder. Azı dişleri dedelere ve küçük oğullara delalet eder. Alt sağ kesici diş anneye, sol alt kesici diş halaya, eğer ikisi de yoksa iki kız kardeşe veya iki kız çocuğuna delalet eder. Üst kesici dişlerin yanındaki dişler amcaoğluna, alt kesici ön dişlerin yanındaki dişler, amca ve halakızlarına delalet eder. Alt köpek dişleri evin hanımına, alt ön azı dişler dayı ve teyze kızlarına, alt arka azı dişler ailenin uzak ak­raba kadınlarına ve küçük kızlara delalet eder.
Rüyada bazı dişlerin yerinden oynaması, hastalık ile tevil olunur. Dişin düşmesi ve kaybolması, ölüme veya kaybolup geri dönmeyecek birine de­lalet eder. Eğer kaybettiği dişi bulursa, kaybolan kişi geri döner. Dişlerin çürümesi, ona bağlı olan bir kimseye bela isabet edeceğine delalet eder. Dişlerinde sarılık görmek, ailesinden bir kimseye, bir ayıp isnat edilmesine delalet eder.
Dişlerin kokması ailesinin kötülükle yâd edilmesine delalettir. Dişle­rini özründen dolayı çektirdiğini gören kimse, ailesinin üzüntülerini dağıt­mak için para harcar.
Dişlerin beyazlığı uzunluğu ve güzelliği, ailenin mal, kuvvet ve şerefi­nin artacağına delalettir. Rüyada ön dişleri gibi, fazladan dişlerinin bittiğini gören kimsenin ev halkı çoğalır. Biten dişlerin ön dişlerine rahatsızlık verdiğini görürse, aileye katılan kimsenin kendilerine utanç ve yük olacağına delalet eder.
Rüyada dişlerini kestiğini görmek, aile ziyaretlerini keseceğine veya isteksiz olarak malını infak edeceğine delalet eder. Diliyle dişlerini attığını görmek ailesinin işlerini bozacak bir söz edeceğine delalettir.
Dişlerinin altından olduğunu gören kimse, ilim erbabından söz sahibi bir kimse ise, rüya güzeldir. Eğer değilse hastalığa ve yangına delalet eder. Dişlerinin gümüşten olduğunu görmek malî zarara, camdan veya tahtadan olduğunu görmek ölüme delalet eder. Ön dişlerinin düştüğünü yerlerinde başka dişlerin bittiğini görmek işlerinin ve programının değişeceğine delalet eder.
Üst dişlerinin eline döküldüğünü gören kimse mal elde eder. Yere dö­küldüğünü görmek ölüme delalet eder denilmiştir. Bir rivayette dişlerin dökülmesi borçların ödenmesine delalet eder. Eğer bütün dişleri dökülür de onları toplarsa bütün dişlerinin döküleceğine ve ailesinin çoğalacağına, eğer bütün dişleri dökülür ve gözden kaybolursa, aile fertlerinin kendisin­den önce öleceğine delalet eder, denilmiştir. Ön dişlerinin döküldüğünü görmek, söyleyeceği sözlerin engelleneceğine delalet eder.
Yolcu ve sağlıklı kimselerin bütün dişlerinin döküldüğünü görmesi öl-meksizin uzun sürecek bir hastalığa yakalanacaklarına delalet eder. Bazı dişlerinin uzadığım ve irileştiğini görmek evinde tartışma ve husumetler çıkmasına delalet eder. Çürük ve eğri dişlerinin döküldüğünü görmek bütün zorluklardan kurtulmaya delalet eder. Rüyada azı dişini söktüğünü görmek, akrabalarıyla irtibatı kesmeye delalet eder. Cebinde veya avucunda dişler olduğunu görmek, çocuk ve kardeşlerin çokluğuna delalet eder.
Sultanın dişlerinin demirden veya çelikten olduğunu görmek, askerinin gücüne ve kuvvetine delalet eder. Sultanın rüyada dişlerini kaybettiğini görmesi, saltanatının gideceğine işaret eder.
Bazen dişlerinin söküldüğünü görmek, ömrünün uzunluğuna, ekinden kar etmemeye, kısırlığa, zenginlikten sonra fakirliğe, depoladığı gıdanın bozulacağına veya öleceğine delalet edebilir. Uyanıklık halinde, ağrıyan bir dişini uykuda çektiğini görmek, kendisine sıkıntı veren bir kimseyi idare etmeye ve başından def etmeye delalet eder. Dişlerini çektikten sonra, yeni dişler taktığını görmek, zarardan sonra kar etmeye delalet eder. 161
Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada bazı dişlerinin çürü­düğünü ve döküldüğünü gören kimseye bir bela isabet eder. Sağ yan dişler yaşlı kadın ve erkeklere, sol yan dişler genç kadın ve erkeklere, ön dişler çocuklara, azı dişlen ihtiyarlara delalet eder. Kişi rüyasında bazı dişlerinin döküldüğünü görmesi, o dişin delalet ettiği kimsenin ölümüne delalettir.
Dişler insanın işlerine ve planlarına delalet eder. Buna göre azı dişleri kişinin gizli işlerine, yan dişleri ise çoğu kimseye gizli olan işlerine delalet eder. Dişlerini acı çekmeden çektirerek tedavi ettiren kimse, malında zarar eder veya bazı yakın akrabaları vefat eder.
Dişlerinin kötü koktuğunu görmek, kötülükle yâd edilmesine delalet eder. Dişlerinin birbirinden farklı olarak uzadığını gören kimse, ailesiyle arası açılır. Dişlerinin döküldüğünü görmek, fakirliğe, geçim darlığına veya ailesinden uzak bir yerde vefat edeceğine delalet eder. Dişlerini söktüğünü ve toprağa defnettiğini görmek, aile efradının kendisinden önce öleceğine ve onları defnedeceğine delalet eder. Dişlerinin yerinden oynadığını gör­mek, borcunun az bir kısmının ödeyeceğine delalet eder.
Dişlerinde çıkıntılar olduğunu görmek, ailesine ihtiyaç duyduğu bir anda kendisini hayal kırıklığına uğratacaklarına delalet eder. Dişlerin yerle­rinin değiştiğini, üst dişlerinin alt tarafa, alt dişlerinin üst tarafa çıktığını görmek, ailedeki kadınların, aile erkeklerine üstün gelmeye çalışmalarına delalet eder. Dişlerinin arasını temizlediğini görmek, ailesinin dağılacağına ve malının azalacağına delalet eder. Dişlerinin arasında et kaldığını gör­mek, bir topluluğun gıybetini yapmaya ve onlara diliyle sıkıntı vermeye işaret eder.
Rüyada görülen bütün dişler veya dişlerin tü­mü ve hepsi, aile ferdlerine, akrabalara işaretle yorum­lanır, yani kişinin bütün dişleri tüm aile efradını ve ya­kın akrabalannı temsil ile yorumlanır. Rüyada görülen dişler, insanın ev halkıdır. Üst çenesindeki dişleri, rü­ya sahibinin babası tarafından olan akrabalannı tem­sil eder. Alt çenesindeki dişleri ise, anne tarafından olan akrabalarını temsil eder demiştir Nablûsî.
• Rüyada dişlerden birisinin oynadığını görmek, hastalıktır, bir hastalığa işaret olarak tâbir olunur.
• Rüyada dişlerden birinin düşmesi veya kaybol­muş olduğunun görülmesi, yukarıda açıklandığı gibi, dişin temsil ettiği kişilerden birisinin ölümüne işa­rettir veyahut rüya sahibi kişinin, bir daha o kimseyi göremeyeceğine işaret eder. Rüyada görülen ön dişler diğer akrabalara işa­ret eder. Bazı yorumculara göre; dişler, rüya sahibi­nin veya akrabalarının yaşlarıdır ve yaşlarını temsi-len yorumlanır.
• Rüyasında dişlerinden birinin yere düşerek kay­bolduğunu gören kişinin bu rüyası, onun akrabaların­dan birinin vefat edeceğine veya kaybedeceğine işa­ret olarak yorumlanır.
• Câfer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu: Rüyada diş gör­mek, altı cihete işaretle yorumlanır:
1. Akrabalar ve aile ferdlerine işaretle,
2. Mal ve mülke işaretle,
3. Fayda ve menfaate işaretle,
4. Gam, keder ve üzüntüye işaretle,
5. Akrabalardan uzaklaşmaya işaretle,
6. Zarar, ziyan ve hasara işaretle yorumlanır.
• Rüyasında bir dişinin ağrı ve sancı ile acı vererek düştüğünü gören kişinin bu rüyası, onun yakın akra­badan sevdiği bir kimseyi kaybedeceğine (ölümüne) işaretle yorumlanmıştır. Rüyasında bir dişinin ağrı, sancı ve acı vermeden düştüğünü görmek, uzak bir akrabasının ölümüne işaret eder.
• Câbir-il Mağribî’nin yorumu: Rüyasında ağrı­yan bir dişine ilâç koyduğunu veya o dişini çektirdiği­ni gören kimsenin bu rüyası, onun, bir hayır ve men­faat elde edeceğine ve rüya sahibinin içinde bulun­duğu gam, keder ve üzüntüden, sıkıntıdan kurtula­cağına işarettir şeklinde tâbir edilir.
• Bir kimse rüyasında dökülmüş dişlerinin tekrar aynı şekilde yerine geldiğini veya gelmiş olduğunu görse, onun bu rüyası, akrabasından kendisine (rüya sahibine) dargınlığı ve küskünlüğü olanların barışa
caklarına, dargınlık ve küskünlüklerinin ortadan kal­kacağına ve yeniden eski akrabalık sevgisinin oluşa­cağına işaretle tâbir edilir.
• Hâlid-i İsfahânî’nin yorumu: Rüyasında ağzın­da bir tefe dişi kaldığını gören kimsenin bu rüyası, o’nun (rüyayı görenin) bir senelik ömrü kaldığına, bir seneye kadar vefat edeceğine (öleceğine) işaretle tâbir olunur demiştir. İsfahânî, rüyada görülen ağızdaki bulunan her bir diş, bir senelik hayatı ve rüya sahibi kişinin bir yıllık ömrüne işaretle yorumlanır demiş­tir. Rüyada görülen on adetten fazla (on dişten sonra­ki) olan dişlerin her biri iki senelik bir ömre işaretle yorum getirmiştir İsfahânî.
• İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Bir kimse rüya­sında ön dişlerinin biraz daha uzun, güzel ve beyaz ol­duğunu görse, bu rüyası, onun, babasının ve amcası­nın mal yönünden ve dünyaca şöhretleri bakımın­dan çok güçleneceklerine işaretle tâbir olunur.
• Camdan ve ağaçtan diş: Rüyasında dişlerinin camdan veya ağaçtan olduğunu görmek, iyi değildir. Bu rüya, rüyayı gören kişinin lüzumsuz lafları yü­zünden kedere ve sıkıntıya düşeceğine ve kendisini yıkacak bir ölümle karşılaşacağına işarettir.
• Gümüşten diş: Kişinin rüyada dişlerinin gümüş­ten olduğunu görmesi, eline mal geçeceğine ve bu malından dolayı kendisine söylenecek bir söz sebe­biyle rüya sahibi, bir zarara ve hasara uğrayacağına işaret olarak yorumlanır.
• Altın diş: Halktan bir kimsenin, rüyasında diş­lerinin altından yapılmış olduğunu görmesi, evinde çı­kacak bir yangına veya sanlık hastalığına yakalana­cağına işaret olarak yorumlanır. Bu rüya, hitabet eh­li kişiler için, ilme ve güzelliğe işarettir.

rüyada diş için 2 Yorum Var

Yorum Sahibi : zehra baycan | Tarih : 3-Mart-2012 | Saat: 23:10

teşekkürler ama dişin kanaması ne oluyor?

Yorum Sahibi : derya koç | Tarih : 2-Mayıs-2012 | Saat: 08:42

diş şişmesi?

Son Eklenen Rüya Tabirleri